Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bao-y n sõs-y ne tõndo

Yaa ne sũ-noog la d rat n sõng nebã tɩ b bãng Biiblã, wall d tʋʋmdã d sẽn tʋmd dũniyã gill zugã. Y tõe n paama tõnd adɛrs-rãmbã la d telefõn-dãmbã nimero.

Sloveni

Jehovove priče

pp 22

SI-1241 KAMNIK

SLOVENIA

+386 1-83-03-600

+386 51-442-134 (Mobile)

Tʋʋmã wakate

Tẽne n tãag arzũma

8:00 n tãag 17:00