Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bao-y n sõs-y ne tõndo

Yaa ne sũ-noog la d rat n sõng nebã tɩ b bãng Biiblã, wall d tʋʋmdã d sẽn tʋmd dũniyã gill zugã. Y tõe n paama tõnd adɛrs-rãmbã la d telefõn-dãmbã nimero.

Sɛrbi

Jehovini svedoci – hris̆çanska verska zajednica

PO Box 173

11080 Beograd

SERBIA

+381 11-2196-224

+381 11-2197-109

+381 11-2615-930

+381 11-3160-143 (Fax)

Tʋʋmã wakate

Tẽne n tãag arzũma

8:00 n tãag 17:00