Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bao-y n sõs-y ne tõndo

Yaa ne sũ-noog la d rat n sõng nebã tɩ b bãng Biiblã, wall d tʋʋmdã d sẽn tʋmd dũniyã gill zugã. Y tõe n paama tõnd adɛrs-rãmbã la d telefõn-dãmbã nimero.

Nepall

Jehovah’s Witnesses Society

PO Box 24438, GPO

KATHMANDU

NEPAL

+977 1-552-6046

+977 1-553-7416

Tʋʋmã wakate

Hato n tãag lamusa

7:00 n tãag 16:00