Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bao-y n sõs-y ne tõndo

Yaa ne sũ-noog la d rat n sõng nebã tɩ b bãng Biiblã, wall d tʋʋmdã d sẽn tʋmd dũniyã gill zugã. Y tõe n paama tõnd adɛrs-rãmbã la d telefõn-dãmbã nimero.

Malt

International Bible Students Association

IBSA House

Triq il-Waqqafa

MOSTA MST 4486

MALTA

+356 21-419468

Tʋʋmã wakate

Tẽne n tãag arzũma

8:00 n tãag 16:45