Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bao-y n sõs-y ne tõndo

Yaa ne sũ-noog la d rat n sõng nebã tɩ b bãng Biiblã, wall d tʋʋmdã d sẽn tʋmd dũniyã gill zugã. Y tõe n paama tõnd adɛrs-rãmbã la d telefõn-dãmbã nimero.

Malawi

Watch Tower Bible and Tract Society

PO Box 30749

LILONGWE 3

MALAWI

+265 1-762-111

Tʋʋmã wakate

Tẽne n tãag arzũma

7:45 n tãag 16:45