Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bao-y n sõs-y ne tõndo

Yaa ne sũ-noog la d rat n sõng nebã tɩ b bãng Biiblã, wall d tʋʋmdã d sẽn tʋmd dũniyã gill zugã. Y tõe n paama tõnd adɛrs-rãmbã la d telefõn-dãmbã nimero.

Kirgistã

Religious Center of Jehovah’s Witnesses in Kyrgyz Republic

PO Box 80

720080 BISHKEK

KYRGYZSTAN

+996 312-346-312

Tʋʋmã wakate

Tẽne n tãag arzũma

8:00 n tãag 17:00