Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bao-y n sõs-y ne tõndo

Yaa ne sũ-noog la d rat n sõng nebã tɩ b bãng Biiblã, wall d tʋʋmdã d sẽn tʋmd dũniyã gill zugã. Y tõe n paama tõnd adɛrs-rãmbã la d telefõn-dãmbã nimero.

Israyɛll

Watchtower Association of Israel, RA

PO Box 29345

61293 TEL AVIV

ISRAEL

+972 3-5164039

+972 54-5681911 (Media inquiries)

Tʋʋmã wakate

Hat n tãag lamusa

8:00 n tãag 17:00