Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bao-y n sõs-y ne tõndo

Yaa ne sũ-noog la d rat n sõng nebã tɩ b bãng Biiblã, wall d tʋʋmdã d sẽn tʋmd dũniyã gill zugã. Y tõe n paama tõnd adɛrs-rãmbã la d telefõn-dãmbã nimero.

Ikrɛn

Religious Center of Jehovah’s Witnesses in Ukraine

PO Box 955

79491 LVIV - BRIUKHOVYCHI

UKRAINE

+38 032-240-9200

+38 032-240-9311 (Media inquiries)

Tʋʋmã wakate

Tẽne n tãag arzũma

8:00 n tãag 17:00