Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bao-y n sõs-y ne tõndo

Yaa ne sũ-noog la d rat n sõng nebã tɩ b bãng Biiblã, wall d tʋʋmdã d sẽn tʋmd dũniyã gill zugã. Y tõe n paama tõnd adɛrs-rãmbã la d telefõn-dãmbã nimero.

Gãrãnd Bertayn

Watch Tower

The Ridgeway

LONDON

NW7 1RN

ENGLAND

+44 20-8906-2211

Tʋʋmã wakate

Tẽne n tãag arzũma

8:00 n tãag 17:00