Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bao-y n sõs-y ne tõndo

Yaa ne sũ-noog la d rat n sõng nebã tɩ b bãng Biiblã, wall d tʋʋmdã d sẽn tʋmd dũniyã gill zugã. Y tõe n paama tõnd adɛrs-rãmbã la d telefõn-dãmbã nimero.

Benẽ

ARTJB (Association religieuse des Témoins de Jéhovah du Bénin)

B.P. 312

AB-CALAVI

BENIN

+229 21-36-01-14

+229 97-97-95-33

+229 97-97-95-34

+229 21-36-04-57 (Fax)

Tʋʋmã wakate

Tẽne n tãag arzũma

8:00 n tãag 12:00 la 13:00 n tãag 17:00