Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bao-y n sõs-y ne tõndo

Yaa ne sũ-noog la d rat n sõng nebã tɩ b bãng Biiblã, wall d tʋʋmdã d sẽn tʋmd dũniyã gill zugã. Y tõe n paama tõnd adɛrs-rãmbã la d telefõn-dãmbã nimero.

Ɛstoni

EJTKL

Puhangu 77

10316 TALLINN

ESTONIA

+372 651-5200

Tʋʋmã wakate

Tẽne n tãag arzũma

8:00 n tãag 17:30