Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Polɩɩs-rãmb n yãag a Joseph

Polɩɩs-rãmb n yãag a Joseph

Yãmb sã n yaa a Zeova Kaset soaba, tags-y n ges-y y sẽn na n yi koɛɛgã moonego, tɩ polɩɩs-rãmb yãagd yãmb n kẽed zak-zaka. Polɩɩs-rãmb n yaool n yãag a Joseph Mikronezi tẽngã pʋgẽ, yʋʋmd 2017 wã. Yẽ ne saam-biig n paas saam-bi-pogs a yiib n kẽng ko-sʋk tẽns pʋsẽ n na n tɩ moon koɛɛgã.

Midi sẽnẽ la bãmb b naasã ta ko-sʋk tẽn-bil a ye pʋgẽ. Tẽngã neb sõor zemsa 600. Tẽngã meer yiime n deeg koe-moondbã. Ad a Joseph sẽn yeele: “Meerã yeelame tɩ polɩɩs-rãmbã na n dɩka tõnd ne b mobillã n gilg zak-zaka. A sẽn yeelã linga tõndo, la d baas n zãgsame. D ra rat n moona koɛɛgã zak-zak wa d sẽn minim n maandẽ wã.”

Koe-moondbã sɩnga kẽna. B ra rat n maana b sẽn tõe tɛk n paam neb wʋsg n moone. B yeelame: “Nebã ra reegda tõnd sõma, la b kelgd koɛɛg ning d sẽn da taasd-bã. Rẽ kɩtame tɩ d kaoos zagsã pʋsẽ n yɩɩd d sẽn da tagsdã.”

Sẽn wa n kaoos bilfu, polɩɩs-rãmbã wa n yõsga a Joseph ne b mobillã, hal naoor a yiibu. Naoor a tãab-n-soabã, b yalsame. B soka a Joseph b sã n tõe n dɩk-a-la ne mobillã n kẽng zags nins a sẽn da nan pa taẽ wã. A Joseph yeelame: “M zãgsame. La so-kãnga wã, b pẽdgame n yeele: ‘Yãmb na n looga ka ne ka. Bas-y tɩ d rɩk yãmb n kẽng zags nins sẽn ketã.’ M da pa le tõe n zãgs ye. Bala zags wʋsg n da kete. D sã n da kolgd zaka, polɩɩs-rãmbã togsda maam zakã rãmb sondre, la b yeel tɩ m sã n ta n wẽ tɩ ned pa yi, b na n peebame tɩ b bãng tɩ ned n be zakã noore.”

D sẽn paam sõngr a woto wã kɩtame tɩ d tõog n moon zagsã fãa baraare. D kõo nebã sɛb wʋsgo, la d ges daar ning d sẽn da tõe n lebg n wa kaag neb nins sẽn dat n bãng n paasã. Polɩɩs-rãmbã yeela a Joseph tɩ b “sẽn paam n naag n moon koe-noogã sɩd yɩ-b-la noog wʋsgo.” Wĩndgã sẽn wa n kẽ tɩ koe-moondbã loogdẽ wã, polɩɩs-rãmbã ra zãada sɛbã la b pʋʋsd-b wẽnd na taase, tɩ b nensã be laado.