Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

“M maanda m sẽn tõe a Zeova tũubã pʋgẽ”

“M maanda m sẽn tõe a Zeova tũubã pʋgẽ”

A Irma sẽn be Alemayn wã tara yʋʋm 90 la bala. A maana agsɩdã toos a yi, la wopeer naoor wʋsgo. Kɩtame t’a ra pa le tõe n tɩ moon koɛɛgã zak-zak wa a sẽn da maand pĩndã ye. Masã, a Irma gʋlsda lɛta n toond a roagdb la a mitinsi, n gomd bũmb nins a sẽn tẽedã yelle. A lɛta wã sɩd kengda nebã raoodo, la belsd-ba hal tɩ b mi n boond-a n na n bãng dabʋr la a na n le tool-b lɛtre. Sẽn paase, neb wʋsg n gʋls-a n na n pʋʋs barka, la b kos-a t’a leb n gʋls-b lɛta a taaba. Ad a Irma sẽn yeele: “Woto fãa kõta maam sũ-noogo, la sõngd-m tɩ m ket n wɩngd ne koɛɛgã moonego.”

A Irma leb n gʋlsda lɛta n toond neb wʋsg sẽn kʋʋle. Ad a sẽn yete: “Pag a ye sẽn kʋʋl boola maam ne telefõn n yeel tɩ lɛtr ning m sẽn gʋls-a a sɩdã kaalem poorã sɩd bels-a-la wʋsgo. A laka a Biiblã n ning lɛtrã, n mi n lebg n karemd-a yʋng-yʋngo. Pag a to me sɩd sẽn maan kaalem sẽn nan pa kaoos yeela maam tɩ m lɛtrã sõng-a-la wʋsg n yɩɩd prɛtrã pʋʋsgã. A ra tara sogsg wʋsgo, n baood b leoorã, la a sok maam n ges a sã n tõe n wa ges-m lame.”

A Irma miting a ye n yik n kẽng zĩ-zãrgẽ. A kosa a Irma t’a gʋlsd-a. A Irma yeelame: “Pagã pa tol n lob m lɛtr baa a yembr ye. A kaalmã poore, a bi-puglã boola maam ne telefõne. A yeela maam t’a karma lɛta nins fãa m sẽn tool a ma wã, la a yeel t’a sã n paam tɩ m toond yẽ me lɛta sẽn gomd Biiblã yelle, na n yɩ-a-la noogo.”

A Irma paamda sũ-noog wʋsg koɛɛgã mooneg pʋgẽ. A yeelame yaa: “M pʋʋsda a Zeova n kot-a t’a ket n kõt-m pãnga, tɩ m tõog n maand a raabã. Baa ne m sẽn pa tõe n le moon koɛɛgã zak-zakã, m maanda m sẽn tõe a Zeova tũubã pʋgẽ.”