Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Kom-bɩɩs n yãk yam n sõng neda

Kom-bɩɩs n yãk yam n sõng neda

A Bob bee Albɛrta sẽn be Kanada wã. Vugri, a ra kẽnda sorã zug ne a mobillã. A ra zoeta wʋsgo. Ra yaa waood wakate, tɩ sobgã me fugda. A mobillã poorẽ pine a ye n wa n pusgi. La a ra pa mi sẽn yaa bũmb ning n maan ye. Rẽ n so t’a pa yals ye. Bala a zakã ra keta kilo a nu.

A Bob gʋlsa lɛtr n tool a Zeova Kaset rãmbã Rĩung roog ning sẽn be a tẽngẽ wã, n togs bũmb ning sẽn maane. A yeelame: “Kom-bɩɩs a nu sẽn da be mobill pʋgẽ n pʋgl maam, n sik b vitrã, n yeel-m tɩ m pine a ye n pusgi. M yalsa sorã kɩrenga, tɩ b yeel tɩ b na n sõng-m lame tɩ m toeem m pine wã. M da pa mi m sã n tara pine a to, wall tʋʋmã teed n na n toeem pine wã meng ye. M zomba m puus-puusã n tɩ zĩnd sorã kɩrenga, tɩ kom-bɩɩsã kẽ m mobillã tẽngr n yiis pine wã ne tʋʋmã teedo, n toeem pine ning sẽn pusgã. Ra yaa waoodo, tɩ sobgã me fugd n zẽkd neezã. B ra yeelga fu-neeba, la baa ne rẽ, b sõnga maam tɩ m le paam n dɩk sore. M sã n da yaa m ye, m da pa na n tõog n toeem pine wã ye.”

“M pʋʋsda kom-bɩɩs a nu wã sẽn yaa a Zeova Kaset rãmbã bark wʋsgo. B ra kẽe b mobillã n yalsd zak-zak n moond nebã koɛɛga. B sɩd tũu bũmb nins b sẽn moond nebã. B sã n da pa sõng-ma, m da na n namsa sorã zug n kaoos n yaool n paam sõngre. M ka noor n pʋʋsd bark ye. B yaa wa malɛgs Wẽnnaam sẽn tʋm sorã zug tɩ b sõng maam.”