Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

B wilga neb Biiblã sẽn yete

Y na n bãnga a Zeova Kaset rãmb sẽn mao wa b sẽn tõe, n na n sõng neb wʋsg tɩ b bãng Wẽnnaam Gomdã sẽn yetã.

Polɩɩs-rãmb n yãag a Joseph

Bõe la polɩɩs-rãmb maan n sõng a Zeova Kaset rãmb tɩ b moon Wẽnnaam Rĩungã koe-noog ko-sʋk tẽn-bil a ye pʋgẽ?

Kom-bɩɩs n yãk yam n sõng neda

Bõe yĩng tɩ kom-bɩɩs a nu sak n sõng neda, baa ne waoodã la neezã?

“M maanda m sẽn tõe a Zeova tũubã pʋgẽ”

Baa ne a Irma sẽn tar yʋʋm 90 la balã, a gʋlsda lɛta sẽn gomd Biiblã yell n toond neb wʋsgo, tɩ kẽed b sʋyã.

Togs-b tɩ f nong-b lame

Ges-y Biiblã sẽn sõng zak rãmb to-to, tɩ b vɩɩmã lebg noogo, n be yamleoog n yɩɩd pĩndã

Bũmb a ye bal b sẽn maan-a

Bũmb a ye bal b sẽn maan ned sẽn da pa nong a Zeova Kaset rãmbã zĩigẽ n kɩt t’a bao n na n bãng Biiblã sẽn yetã. Bõe la b maan-a?

D ra ges d ninã sẽn ne wã bal ye

A Zeova Kaset soab n tall sũ-mar n sõs ne rao sẽn pa tar roogo, n gãe sor noore. Raoã gesg ra pa be yamleoogo, a ra pa nong nebã zĩigẽ me ye. A Zeova Kaset soabã sẽn maan woto wã, baasa wãna?