Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

B kell n maana sɩd ne Wẽnnaam

Ges-y Wẽnnaam Gomdã sẽn sõng a Zeova Kaset rãmb to-to tɩ b tõog n yals kãn-kãe, baa ne b sẽn yã namsg b tũudmã yĩngã.

M yãka yam n na n yɩ Kiristã sodaaga

A Demetrius Psarras zãgsame t’a kõn yɩ sodaaga, tɩ b yõk-a n kẽes bãens-roogo. A paama zu-loe-kɛgems rẽ yĩnga, la a kell n wɩnga ne Wẽnnaam pẽgre.

Sɛb b sẽn solg masĩn b sẽn tar n pɛgd fut tẽngre

Pag a ye n tall yam n sõng a kom-pugli tɩ b bãng a Zeova.

Mam paama Wẽnnaam zoodo, tɩ maam ne m ma me moorã noomẽ

A Michiyo Kumagai sẽn wa n bas yaab-rãmbã waoogrã, kɩtame tɩ yẽ ne a ma wã moor pa le noomẽ ye. A maana wãn tɩ yẽ ne a ma wã moor le noomẽ?