Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Togs-b tɩ f nong-b lame

Togs-b tɩ f nong-b lame

A Ong-li yaa a Zeova Kaset soab n be Bulgari. A ra zãmsda pag a ye Biiblã, t’a yʋʋr boond t’a Zlatka, la a sɩdã yẽ ra pa zãmsd Biiblã ye. A Ong-li yeelame: “Tõnd wa n zãmsda zĩig ning b sẽn gomd zak pʋgẽ vɩɩmã yelle, tɩ m wilg-a t’a tog n yeta a sɩdã ne a biigã t’a nong-b lame. Zĩig pʋgẽ wã, a Zlatka nengã toeemame. A yeela maam t’a zɩ n yeel a sɩdã bɩ a bi-puglã sẽn tar yʋʋm a wɛ wã t’a nong-b lame ye.”

A Zlatka yeelame yaa: “Bũmb kae m sẽn pa na n maan m sɩdã ne m biigã yĩng ye. La m pa tõe n yaag m noorã n yeel-b tɩ m nong-b lame ye.” A paasame: “M ma zɩ n yeel maam t’a nong-m lame, m yaab-poak me zɩ n yeel m ma t’a nong-a lame ye.” A Ong-li karma Biiblã n wilg a Zlatka t’a Zeova meng yeela a Zeezi t’a nong-a lame. (Matiye 3:17) A yeela a Zlatka t’a pʋʋs a Zeova rẽ wɛɛngẽ, la a modg n yeel a sɩdã ne a bi-puglã t’a nong-b lame.

A Ong-li yeelame: “Rasem a yiib poore, a Zlatka togsa maam t’a pʋʋsa a Zeova n kos t’a sõng-a. A sɩdã yii tʋʋm n wa, t’a yeel-a tɩ Biiblã zãmsgã sõnga yẽ t’a bãng tɩ pag tog n waoogda a sɩda, la a nong-a. A yalsa bilfu, n bas n yeel a sɩdã t’a nong-a-la ne a sũur fãa. A bi-puglã me sẽn wa, a mobg-a lame, la a yeel-a t’a nong-a lame. A Zlatka yeela maam yaa: ‘Masã, m sũurã nooma wʋsgo. M nonga m zakã rãmba. La yʋʋm wʋsgo m pa tõog n yaag m noorã n yeel-b ye. La masã, ne a Zeova sõngre, m yet-b lame tɩ m nong-b-la ne m sũur fãa.’”

A Ong-li kãabda neb a taab me Biibl zãmsgo

A Ong-li paasame: “Semen a ye poore, m sega a Zlatka sɩdã, t’a yeel maam yaa: ‘Neb wʋsg ra yeta maam tɩ m pa tog n bas t’a Zlatka zãms Biiblã ne yãmb ye. La yaa vẽeneg t’a sẽn zãmsd Biiblã nafda d zakã rãmb wʋsgo. Masã, d zakã pʋgẽ vɩɩmã yaa noogo, n be yamleoog n yɩɩd pĩndã.’”