Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

BIIBLÃ TOEEMDA NEBA

M pa tõe n togs a Zeova sẽn maan n kõ maamã n sa ye

M pa tõe n togs a Zeova sẽn maan n kõ maamã n sa ye

A Crystal yãadmẽ, ned n da modgd-a n kẽed ne-a. A togsa Biiblã sẽn yet bũmb ningã sẽn sõng-a to-to t’a paam Wẽnnaam a Zeova zoodo, t’a vɩɩmã tar bark masã.