Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Biiblã toeemda neba

Mam paama keoor sẽn ka to

Mam paama keoor sẽn ka to
  • M DOGMÃ YƲƲMDE: 1967

  • M YITA: FẼNLÃNDE

  • PĨNDÃ: MAM DA TÃOODA TENIS N PAAMD LIGD WƲSGO

M KIBARÃ

Mam doga Tãmpɛɛr galʋ-tẽngã kɩreng sẽn yaa zĩig sẽn tar tɩɩs wʋsg tɩ bʋʋr me pa waoogẽ wã. Yaa Fẽnlãnd soolmẽ wã. Tõnd zakã rãmb ra pa neb sẽn nong tũudmã yɛl ye. La b ra getame tɩ kareng tara yõod wʋsgo, la tɩ ninsaal segd n talla manesem-sõngo. Mam ma wã yita Alemayn. Mam sẽn wa n yaa bilfã, mam da mi n kẽnda Alemayn deluwɛste, m yaab-rãmbã nengẽ.

Mam sɩng n nonga yĩn-wɩsgrã hal m yãadmẽ. Mam sẽn wa n yaa bilfã, mam da maanda yĩn-wɩsgr buud toor-toore. La mam sẽn wa n zems yʋʋm 14, m yãka yam n na n tãood tenis bala. Mam sẽn wa n tar yʋʋm 16, m da maanda ãntɛrnema naoor a yi bɩ a tã daar fãa: M da maanda ãntɛrnema wã naoor a yi ne m ãnterneerã, tɩ zaabr sã n ta bɩ m maan m yembre. Tenisã tãoogã nens toor-toorã ra nooma maam. Ra sõngda maam tɩ m tõe n mak m yamã la m pãngã sẽn ta zĩig ninga. Baa mam sẽn da nong n mi n be ne m zo-rãmb la m mi n yũ rãamã, m pa tol n paam zu-loɛɛg dorg wall rãam yĩng ye. Mam vɩɩmã tõr da yaa tenisã bala. Rẽ n da pak-m n yɩɩd bũmb fãa.

Mam sẽn wa n tar yʋʋm 17, mam sɩnga siglg ning b sẽn boond tɩ Atepe wã wags-taabã tãoobo. * Mam tãoo wags-taab wʋsg n paame, hal tɩ mam yʋʋrã yi tẽngã pʋgẽ. Mam sẽn wa n tar yʋʋm 22, m da naaga tenis tãoodb 50 nins sẽn mi tãoog sõma dũniyã gill zugã sʋka.

Yʋʋm wʋsg pʋgẽ, mam gilga dũniyã n tão tenisã wags-taaba. Mam yãa zĩ-neeba, la m bãnga yɛl sẽn be dũniyã zĩig fãa, wala bi-beerã, dorgã, la weoogã sãoongã. Wala makre, tõnd sẽn wa n kẽng Etazĩni wã, b yeela tõnd tɩ d ra kẽng galʋ-tẽnsã zĩis kẽere, bala bi-beesã yaa wʋsg be. Woto fãa sãama mam sũuri. Sẽn paase, baa mam sẽn da maand bũmb sẽn noom maamã, zaabr sã n da ta, m sũurã pa noom ne m vɩɩmã ye.

BIIBLÃ SẼN TOEEM MAAM TO-TO

Mam da vɩɩ ne pʋg-sad yʋʋr sẽn boond t’a Sanna, t’a wa sɩng Biiblã zãmsg ne a Zeova Kaset rãmbã. Mam sẽn yã t’a nonga tũudmã yɛlã ra maanda maam laado, la m pa gɩdg-a ye. Yʋʋmd 1990 wã, tõnd kẽe kãadem, t’a reeg lisg yʋʋmd ning sẽn pʋglã n lebg a Zeova Kaset soaba. La baa mam sẽn da tẽed Wẽnnaamã, m da pa nong tũudmã yɛl woto ye. Mam tẽrame tɩ m yaab-poakã sẽn da be Alemayn wã nong n karemda Biiblã wʋsgo, la t’a ra zãmsa maam pʋʋsg menga.

Daar a ye, maam ne a Sanna kẽngame n tɩ kaag a Zeova Kaset soab yʋʋr sẽn boond t’a Kari ne a paga, t’a wilg maam Biiblã bãngr-gomd ning sẽn gomd ‘yaoolem wakatã’ yellã. (2 Tɩmote 3:1-5) Rẽ kẽe maam wʋsgo, bala m bãngame tɩ wilgda dũniyã yɛl sẽn keng woto wã võore. Daar-n-kãnga, d pa gom tũudum yell wʋsg ye. La rẽ tɛka, maam ne a Kari sɩnga Biiblã zug sõsga. M da neeme tɩ bũmb nins fãa m sẽn zãmsdã yaa sɩda. Mam sẽn da pa tar sẽkã, n paas mam sẽn da togd sor wakat fãa wã kɩtame tɩ maam ne a Kari ra pa paamd taab tao-tao ye. La a Kari pa koms raood n bas ye. A ra mi n gʋlsda lɛta n leokd sogsg nins mam sẽn sokd-a Biiblã zãmsg wakatã. Biiblã leokda sogs-kãsems nins nebã sẽn mi n sokd d mensã tɩ yaa vẽenega. Bilf-bilfã, mam wa n bãnga Biiblã gom-zugã. Mam bãngame t’a wilgdame tɩ Wẽnnaam Rĩungã na n kɩtame tɩ Wẽnnaam daabã pidsi. Mam sẽn bãng tɩ Wẽnnaam yʋʋr la a Zeova wã, n paas m sẽn bãng bũmb nins a sẽn maan ninsaalbã yĩngã yɩɩ maam noog wʋsgo. (Yɩɩn-sõamyã 83:18, Traduction du monde nouveau) Bũmb ning sẽn yɩ maam noog n yɩɩd yaa Wẽnnaam sẽn sak t’a Zeezi wa ki tɩ yɩ maoongã. Wẽnnaam pa maan dẽ sẽn da yaa tɩlɛ yĩnga, wall a sẽn da segd n tũ noy yĩng bal ye. Yaa sẽn na n wilg a nonglmã. (Zã 3:16) M bãngame me tɩ m tõe n paam n yɩɩ Wẽnnaam zoa, la m wa paam n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa arzãnã pʋgẽ. (Zak 4:8) Mam sɩngame n sokd m meng yaa: “Wãn to la m tõe n wilg tɩ m sũur nooma ne rẽ?”

Mam maaga m yĩng n tags m vɩɩmã yelle. M sẽn zãms Biiblã, m bãngame tɩ yaa f sẽn na n yaa kõat la f paamd sũ-noog n yɩɩda, tɩ kɩt tɩ m tʋlg n gom bũmb nins m sẽn tẽedã yell ne neb a taabã. (Tʋʋma 20:35) Mam sẽn da kẽes m meng zãng yĩn-wɩsgrã pʋgẽ wã, yʋʋmd fãa, wags-taabã yĩnga, yaa na maan rasem 200 la mam pa be yiri. Ra yaa mam sẽn maand bũmb ninsã n tar yõod n yɩɩd tõnd zakã pʋgẽ: Mam ãntɛrnema-rãmbã, mam sẽn sigl m sẽkã to-to wã, la tenisã tãooga. M bãngame tɩ m segd n toeemame.

Mam da miime tɩ m sã n bas tenisã sẽn da kẽesd-m ligd wʋsgã tũudum yĩnga, neb wʋsg pa na n wʋm a võor ye. La mam sẽn paam n tõe n bãng a Zeova sõma, la m wa paam vɩɩm sẽn pa satã ra tara yõod n yɩɩd keoor ning fãa m sẽn da tõe n paam tenisã tãoog pʋgẽ. Rẽnd yãkrã ra yaa nana. M da pa rat n bas tɩ nebã sẽn na n yɛɛlgã tiis-m ye. Ra yaa mam yam-yãkre. Biiblã vɛrse sẽn sõng maam wʋsg tɩ m pa zoe nebã nif yaa Yɩɩn-sõamyã 118:6. A yetame: “Sẽn-Ka-Saab bee ne maam, dẽ, dabeem ka tar maam ye. Ninsaalbã tõe n maana maam bõe?”

Wakat-kãnga, sosiete-rãmb sẽn tũnugd ne tenisã n maand piblisite n yeel tɩ b na n sĩi kõntra ne maam. M da na n paama ligd wʋsg n tão tenisã yʋʋma, tɩ ligd pa paoog-m ye. La mam da zoe n yãka m sẽn datã. Mam zãgsa kõntra wã, n wa tolg n bas Atepe wã wags-taabã tãooga. Mam kell n zãmsa Biiblã. Yʋʋmd 1994 sẽoog kiuug rasem a 2 wã, mam deega lisg n lebg a Zeova Kaset soaba.

BIIBLÃ ZÃMSG SẼN NAF MAAM TO-TO

Mam nengẽ wã, pa sabab-wẽng n kɩt tɩ m wa sɩng Wẽnnaam yell tagsg ye. Mam leb n da pa ned sẽn da gẽesd sɩdã ye. M da getame tɩ m vɩɩmã yaa sõma, la tɩ m da pa tõe n paam tɩ yɩɩg rẽ ye. La ra yaa wa sɩdã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã ra gũudame tɩ mam bãng-a. Mam bãngame tɩ vɩɩmã tara võor n yɩɩd mam sẽn da tagsdã, hal tɩ ling-ma. Sẽn paase, mam vɩɩmã lebga sõma n yɩɩd m sẽn da tẽedã hal zĩig sẽn zãre. Tõnd zakã neb zems-n-taarã tara pãng n yɩɩd pĩndã. M sũur nooma m kom-dibli a tãabã sẽn dɩk mam togs-n-taarã. Pa yĩn-wɩsgrã wɛɛngẽ ye. Bãmb me lebga kiris-neba.

Mam ket n nonga tenisã tãoobo. Hal n tãag rũndã, mam kẽesda m meng tenisã tʋʋm toor-toor pʋgẽ, n paamd m noor dɩɩbo. Wala makre, ãnterneere, la tenisã tãoog zĩigẽ yel-gɛta. La pa le yaa tenisã n pak maam n yɩɩd ye. Pĩndã, m da maanda ãntɛrnema-rãmbã lɛɛr wʋsg semen fãa, m sẽn da rat n bãng tãoogã sõma n lebg tenisã gãndaoogã yĩnga. La rũndã-rũndã, m sẽn kẽes m meng zãng koe-moonegã pʋgẽ wã, m moonda koɛɛgã lɛɛr-dãmb ne sũ-noogo, n sõngd m taabã sẽn na yɩl tɩ b bãng Biiblã saglsã sẽn toeem mam vɩɩmã, la m wilgd-b b sẽn tõe n tũ sagl-kãens to-to. Sẽn lebg maam ne Wẽnnaam a Zeova zoodã n pak maam n yɩɩdã, n paas mam sẽn wilgd m taabã bõn-sõma nins Wẽnnaam sẽn pʋlem tɩ watẽ wã, mam tara sũ-noog hakɩɩka.​—1 Tɩmote 6:19.

^ sull 10 Atepe wã yaa tenis tãoodbã siglga. Yaa sigl-kãng n get tenis tãoodb nins sẽn yaa rapã wags-taabã yelle. Atepe wã maanda wags-taab tẽns toor-toor pʋsẽ, n kõt sẽn paamd-bã põe-rãmba, la ligd vẽenega. B geta tãoodbã fãa sẽn be dũniyã zugã sẽn paamd põe-rãmb sõore, n wilgd sẽn mi b tãoogã pʋgd-pʋgdga.