Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Kibay a Zeova Kaset rãmbã zugu

Tõnd sɩtã babg kãngã na n sõnga yãmb tɩ y paam n sõs ne tõndo, bɩ y bãng tõnd tigissã zĩisi, pa rẽ bɩ y kos tɩ d wat n zãmsd-y Biiblã zaalem, wall y paam kibay tõnd zugu. Y tõeeme me n kilik n bãng tõnd biru-rãmbã tʋʋm sẽn yaa to-to.

D sẽn tẽed bũmb ninsã, d tʋʋmã

Sogsg nebã sẽn wae n sokd a Zeova Kaset rãmbã zugu

Paam-y sogsg nebã sẽn wae n sokdẽ leoore.

A Zeova Kaset rãmb sẽn togse

Y na n bãnga a Zeova Kaset rãmb sẽn maood to-to ne b pãng fãa, tɩ b tagsa wã, b no-goamã la yel-manesmã zemsd ne Biiblã sẽn yetã.

A Zeova Kaset rãmbã sẽn tʋmde

Tõnd bee tẽns 230 la zak pʋgẽ, n yaa buud toor-toor neba, tɩ d minimã pa yembr ye. Tõe tɩ y mii tõnd koe-moonegã sẽn yaa to-to, la d maanda bũmb a taab me sẽn tar yõod n sõngd nebã.

A Zeova Kaset rãmbã sẽn be dũniyã gill zugã

Y na n yãame tɩ tõnd yaa saam-biisi, n be dũniyã gill zugu.

Biiblã zãmsg na-kẽndre, y pa yaood ye

Bõe yĩng tɩ y tog n zãms Biiblã?—A zãnga

Biiblã sõngda neb miliyõ-rãmb tɩ b paamd b sogsg kẽer leoore.Yãmb me rata woto bɩ?

Wãn to la d zãmsd ned Biiblã?

Dũniyã gill zugu, nebã miime t’a Zeova Kaset rãmbã zãmsda nebã Biiblã zaalem. Ges-y b sẽn maand rẽ to-to.

Kos-y tɩ b wa zãms-y Biiblã

Y tõe n paamame tɩ b wat n zãmsd-y Biiblã zaalem, sasa la zĩig ning y sẽn date.

Tigissã, la bũmb nins sẽn maane

Bõe la b maand Rĩung roogẽ?

Ges-y video wã tɩ y na bãnge.

A Zeova Kaset rãmbã tigissi

Bao-y n bãng-y tõnd sẽn tigimd taab zĩig ninga, la d tigissã sẽn yaa to-to.

A Zeezi kũumã tẽegre

Yʋʋmd fãa, neb milyõ-rãmb n tigimd taab n tẽegd a Zeezi kũumã yelle. D boond-y lame tɩ y wa naag-d n tẽeg a kũumã yelle, n paam n bãng rẽ sẽn tõe n naf yãmb to-to.

Siglgã biru-rãmba

Bao-y n sõs-y ne a Zeova Kaset rãmbã

Tõnd filyall-rãmbã adɛrs-rãmba.

D biru-rãmbã adɛrs, la kibay a taaba

Bao-y n bãng-y biru sẽn pẽ yãmba. Bao-y n bãng-y y sẽn tõe n kaag d filyall ninsi.

A Zeova Kaset rãmbã paamda ligdã yɛ n tʋmd b tʋʋmã?

Bao-y n bãng-y a Zeova Kaset rãmbã sẽn maand to-to tɩ b koɛɛgã mooneg paamd pãnga, baa b sẽn pa reegd piig pʋɩɩr wall b pɩʋʋgd ne lepr n kot ligd b tigissã sasa wã.

Ãnd dãmb n maand a Zeova raabã rũndã-​rũndã?

A Zeova Kaset rãmbã yaa buud toor-​toor neb sẽn gomd goam toɛy-​toɛya, tɩ b minimdã pa yembr ye. La bõe n kɩt tɩ b yaa nin-​buiid sẽn zemsd taaba?

Kibaya: Dũniyã gill zugu

  • 239: Tẽns sõor a Zeova Kaset rãmbã sẽn moond koɛɛgã

  • 8 686 980: A Zeova Kaset rãmbã sõoore

  • 5 908 167: Neb nins koe-moondbã sẽn zãmsd Biiblã sõore

  • 21 367 603: Neb nins sẽn wa a Zezi kũumã tẽegrã sõore

  • 119 297: D tigimsã sõore