Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Noy d sẽn tũudi

Noy d sẽn tũudi

Kibay kẽer yãmb mengã zugu

Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. wall b sẽn tʋmd ne asosiasiõ ninsã baa a ye, pa rɩkd kibay yãmb mengã zug y sẽn gʋls sɩtã pʋgẽ n maan bũmb a to, tɩ sã n pa b sẽn da reng n wilg yãmb tɩ b na n maaname wã ye. Tõnd leb n pa rɩkd kibay yãmb mengã zug n kõ neda, sã n pa mikame tɩ y mii tiiri, pa rẽ bɩ bũmb yãmb sẽn kos n kɩt tɩ yaa tɩlae tɩ d maan woto ye. Wall yɩɩ tɩlae ne tõnd tɩ d maan dẽ sẽn na yɩl n sak tẽngã laloa ninga, bɩ sẽn na yɩl n bãng ned sã n pa nin-yoogo, n paam n kogl sɩtã, pa rẽ bɩ yaa bũmb n sãam sɩtã pʋgẽ ye. D leb n pa na n koos kibay yãmb mengã zugu, wall d tek-b ne bũmb a to, bɩ n dɩk-b n peng ned ye.

Adɛrs e-mail

Yãmb sẽn wa n pakd kõnt sɩt-kãngã zugã, tõnd kosa yãmb adɛrs e-mail. D na n tũnugda ne adɛrs-kãng n toond-y kibaya. Wala makre, y sã n wa yĩm y kõntã yʋʋr wall y mo-de-paasã n dat sõngre, d na n tũnuga ne yãmb adɛrsã n tool-y mesaaze.

Cookies

Cookies rãmbã yaa zĩig d sẽn bĩngd ned ning fãa sẽn kẽed jw.org pʋgẽ wã bũmb kẽer a sẽn date. Makre, yaa be la d bĩngd a soabã sẽn dat n karemd d sɛbã ne buud-gomd ningã. Rẽ, a sã n pak tõnd sɩtã, a pukda ne buud-gom-kãnga. La d pa bĩngd a mengã kibay cookies rãmbã pʋgẽ ye.

Scripts bɩ JavaScript

D tʋmda ne Scripts bɩ JavaScript rãmb sẽn na yɩl n paas sɩtã (jw.org) tʋʋmdã neerem. B sõngdame tɩ ned sã n kẽ tõnd sɩtã n kos kibaya, bɩ d tõe n tool-a tʋʋll-tʋʋlle. D pa tũnugd ne Scripts bɩ JavaScript rãmbã n ning lozisiɛll (logiciels) rãmb ned ordinatɛɛr pʋgẽ, pa rẽ bɩ n na n paam kibay a soabã zugu, tɩ pa yẽ n kos ye.

Sẽn na yɩl tɩ tõnd sɩtã (jw.org) tʋʋmd yɩ neere, segdame tɩ b ning Scripts bɩ JavaScript ordinatɛɛrã navigatɛɛr pʋgẽ. Navigatɛɛr dãmb wʋsg sõngdame tɩ b tõe n widg wall b kiis Scripts bɩ JavaScript. Rẽnd yɩta sõma tɩ y bao n bãng yãmb ordinatɛɛrã navigatɛɛr sã n tõe n maana woto.

Sã n wa yaa tɩlae tɩ d toeem noy nins d sẽn segd n tũ wã, d na n ning-b-la Scripts bɩ JavaScript pʋgẽ, tɩ y bãng kibay nins d sẽn deegã la d sẽn na n maan bũmb ning ne-ba.