Skip to content

যেহোবাগী সাক্ষীশিং

Select language মৈতৈলোন্

ঙাকপীগনি, অদোমনা থিরিবা পেজ অদু লৈজদ্রে।

অহানবা পেজদগী হৌবিয়ু নত্রগা মখাগী লিঙ্ক অসি শিজিন্নবিয়ু।

য়াওরিবা চেফোংশিং

নৌনা হাপকৎলকপা অমসুং য়াওরিবা ৱাফমশিং য়েংবিয়ু।

যেহোবাগী সাক্ষীশিংগী মরমদা

ঐখোয়গী মরমদা হেন্না খঙবীয়ু। অদোম্না করম্না মমল তিংদনা বাইবল নৈন্নবা হায়গনি, করম্না ঐখোয়গা পাও ফাওনগনি অমসুং ঐখোয়গী পুনফম কদায়দনো হায়বদু থিবীয়ু।