Skip to content

যেহোবাগী সাক্ষীশিং

Select language মৈতৈলোন্

পুন্সিগী মরুওইবা ৱাহংশিংগী পাওখুম কদায়দগী ফঙগনি?

পুন্সিগী মরুওইবা ৱাহংশিংগী পাওখুম কদায়দগী ফঙগনি?

পাওখুমশিং অদু . . .

  • বিজ্ঞানদগী ফঙগদ্রা?

  • মীওইবগী ৱাখল্লোনদগী ফঙগদ্রা?

  • নত্রগা বাইবলদগী ফঙগদ্রা?

 বাইবল ইবা অমনা ঈশ্বরদা হায়রম্মী

“ঐঙোন্দা ৱাখল তাবা পীবিয়ু  . . . নহাক্কী ৱা পূম্নমক অচুম্বনি।” —থাগৎ ঈশৈ ১১৯:১৪৪, ১৬০, অশেংবা বাইবল।

মীওই লাখ কয়াদা পাওখুমশিং অদু বাইবলনা পীরি।

অদোমসু মখোয়গুম্বা অমা ওইবিনিংব্রা?

jw.org ৱেবসাইট তগী অদোমনা মতেং লৌবা য়াগনি।

ওনলাইনদা য়াওরিবশিংদু পাবিয়ু

বাইবলগী ওইবা ভিডিওশিং য়েংবিয়ু

চেফোংশিং লৌথবিয়ু

 মরুওইবা ৱাহংশিং অসিদা করম্বনা অদোমগীদমক হেন্না মরু ওইবগে?

  • তাইবংপানসি তশেংনমক কনাগী খূত্তা লৈবগে?

  • অৱা-অনাগী অরোয়বা লৈগদ্রা?

  • অশিবনা তশেংনমক হিংগৎপা ঙমগদ্রা?

হায়রিবা ৱাহংশিং অসিগী বাইবলগী ওইবা পাওখুমশিং jw.org দগী ফঙবিগনি।

(ট্রেক্টশিং অসি পাবিয়ু নত্রগা লৌথবিয়ু, চেফোংশিং দা চঙবিয়ু > লাইরিকশিং অমসুং লাইরিকমচাশিং)