Skip to content

Skip to secondary menu

যেহোবাগী সাক্ষীশিং

মৈতৈলোন্

ঈশ্বরগী নিংথৌলৈবাক হায়বসি করিনো?

ঈশ্বরগী নিংথৌলৈবাক হায়বসি করিনো?

অদোমনা মসি . . .

 • থম্মোয়দা লৈবনি হায়গদ্রা?

 • ভাবনা শাবা ৱারীনি হায়গদ্রা?

 • স্বর্গদা লৈবা সরকারনি হায়গদ্রা?

 বাইবলনা করি হায়রি

“স্বর্গগী ঈশ্বরনা কৈদৌঙৈদসু মাঙলরোইদবা নিংথৌ লৈবাক অমা লিংখৎকনি।”—দানিয়েল ২:৪৪, অশেংবা বাইবল।

“ঐখোয়দা মচা নিপা অমা পীবিরে, মহাক্কী লেংবান্দা লৈঙাক-শাসন লৈগনি।”—যিশাইয়া ৯:৬.

মসি থাজবনা অদোমগীদমক করি কান্নগনি

 • ধর্ম্মচেনবা সরকার অমনা অদোম ইশামকপু কান্নবা ফঙহনবিগনি।—যিশাইয়া ৪৮:১৭, ১৮.

 • লাক্কদৌরিবা অনৌবা তাইবংপান্দা হকচাং ফনা অমদি নুংঙাইনা হিংবা ফঙগনি।—ফোংদোকপিবা ২১:৩, ৪.

 বাইবলনা হায়রিবসি ঐখোয়না তশেংনমক থাজবা য়াব্রা?

য়াই, য়ামদ্রবদা মরম অনিদা য়ুমফম ওইরগা:

 • ঈশ্বরগী নিংথৌলৈবাকনা তৌরক্কদৌরিবা থবকশিংদু যীশুনা উৎলম্মী। যীশুনা মাগী সেবোকশিংদা ঈশ্বরগী নিংথৌলৈবাক লাক্ননবা অমসুং মহাক্কী অনিংবা পৃথিবীদা ওইননবা প্রার্থনা তৌবা তম্বীরম্মী। (মাত্থি ৬:৯, ১০) প্রার্থনা অদু মতৌকরম্না পাওখুম পীরক্কনি হায়বদু যীশুনা উৎলম্মী।

  যীশুনা পৃথিবীদা লৈরিঙৈদা অরাম-খৌরাংবশিংবু পীজরম্মী, অনাবা ফহল্লম্মী অমসুং অশিবা হিঙ্গৎহল্লম্মী। (মাত্থি ১৫:২৯-৩৮; যোহান ১১:৩৮-৪৪) তুংদা ওইরক্কদবা ঈশ্বরগী নিংথৌলৈবাক্কী লৈঙাকপা অমা ওইনা, নিংথৌলৈবাক অদুনা মহাক্কী প্রজাশিংগীদমক করি তৌরক্কনি হায়বদুগী ফজরবা ফিভম অমা যীশুনা মাঙজৌননা উৎলম্মী।—ফোংদোকপিবা ১১:১৫.

 • তাইবংপানগী ওইরিবা ফিভমসিনা ঈশ্বরগী নিংথৌলৈবাক থুনমক লাক্লগনি হায়বা তশেংনমক উৎলি। ঈশ্বরগী নিংথৌলৈবাকনা পৃথিবীদা শান্তি পূরকত্রিঙৈ হেক মমাঙদা, ঐখোয়গী তাইবংপান অসি লান, চাকতাঙবা অমদি য়ুহাহাবা কয়া থোক্কনি হায়না যীশুনা মাঙজৌননা হায়রম্মী।—মাত্থি ২৪:৩, ৭.

  ঙসিদি ঐখোয়না হায়রিবা ফিভমশিংদুমক উবা ফঙলে। মরমঅসিনা, ঈশ্বরগী নিংথৌলেবাক্না অসিগুম্বা নুংঙাইতবা ফিভমশিং অসিগী অরোয়বা থুনমক পুরক্লগনি হায়বা শোয়দ্রে হায়না থাজবা য়ায়।

 খনথবা য়াবা ৱাফম

ঈশ্বরগী নিংথৌলেবাক্না পানবা মতমদা পুন্সি অসি করি ফিভম ওইগনি?

বাইবলনা ৱাহংসিগী পাওখুম মসিদা পীরি থাগৎ ঈশৈ ৩৭:২৯ অমসুং যিশাইয়া ৬৫:২১-২৩.