Skip to content

Skip to secondary menu

যেহোবাগী শাক্ষীশিং

মৈতৈলোন্

তুংগী ফিভমগী মরমদা নহাক করি খল্লি?

তুংগী ফিভমগী মরমদা নহাক করি খল্লি?

ঐখোয়গী তাইবংপানগী ফিভমসি . . .

  • অহোঙবা লৈতনা অদুমক লৈখিগদ্রা?

  • হেন্না ফৎচিল্লকওইদৌরিবরা?

  • ফগৎলক্কদ্রা?

 বাইবলনা করি হায়রি

“ঈশ্বরনা মখোয়গী মিত্তগী পিরাং খুদিং তৈথোকপিগনি; অমুক হন্না শিবা, ৱাবা, তেংথাবা, কপ্পা অমসুং নাবা লৈররোই। মরমদি অরিবা পোৎ পূম্নমক লোইখ্রে।” —ফোংদোকপিবা ২১:৪, অশেংবা বাইবল।

মসি থাজবনা নহাক্কীদমক করি কান্নগনি

অর্থ লৈবা অমসুং পেন্নিংঙাই ওইবা থবক লৈগনি।—যিশাইয়া ৬৫:২১-২৩.

মখল অমত্তগী অনা-অয়েক নত্রগা অৱা-অনা লৈররোই।—যিশাইয়া ২৫:৮; ৩৩:২৪.

ইমুং-মনুং অমদি মরুপ-মপাংশিংগা লোইনাইদ্রবা নুংঙাইবা পুন্সি ফংগনি।—থাগৎ ঈশৈ ৩৭:১১, ২৯.

বাইবলনা হায়রিবসি ঐখোয়না তশেংনমক থাজবা য়াব্রা?

য়াই, য়ামদ্রবদা মরম অনিদা য়ুমফম ওইরগা:

  • ঈশ্বরদা মহাক্কী ৱাশক থুংহনবা ঙমবগী শক্তি লৈ। বাইবলদা ঈশ্বর যেহোবা খকতবু “ইঙম ঙম্বা” হায়না কৌই, মরমদি মঙোন্দা ঙমখৈ লৈতবা শক্তি লৈ। (ফোংদোকপিবা ১৫:৩) মরম অসিনা ঐখোয়গী তাইবংপান অসি হেন্না ফগৎপা অমা ওইহনবিরক্কনি হায়বা মহাক্কি ৱাশক অদু ঙাকপা ঙমগনি। বাইবলনা হায়বগুম্না, “ঈশ্বরদদি পূম্নমক ওইথোকপা ঙাক্তনি।”—মাত্থি ১৯:২৬.

  • ঈশ্বরনা মহাক্কী ৱাশক থুংহনবা পাম্মী। খুদম ওইনা, যেহোবানা শিখ্রবা মীশিংবু অমুক হিংগৎহনবা “পামজগনি।”—যোব ১৪:১৪, ১৫.

ঈশ্বরগী মচানুপা যীশুনা অনাবা ফহল্লম্মী হায়নসু বাইবলনা ফোংদোকই। মহাকনা মদু করিগীদমক তৌরমলিবনো? মদু মহাকনা পামজবগীনি। (মার্ক ১:৪০, ৪১) মহাক্কী মপাগুমনা যীশুদসু তোল্ল-তারবশিংবু মতেং পাংনিংবগী চপ-চাবা গুণ চেল্লী।—যোহান ১৪:৯.

মরম অদুনা যেহোবা অমসুং যীশুনা ঐখোয়বু নুংঙাইরবা তুংগী পুন্সি অমা ফংহন্নিংই হায়বসি শুংশোয় শোয়দনা থাজবা য়াই।—থাগৎ ঈশৈ ৭২:১২-১৪; ১৪৫:১৬; ২ পিতর ৩:৯.

 খনথবা য়াবা ৱাফম

ঈশ্বরনা মতৌ করমনা অফবা তাইবংপান অমা পুরক্কনি?

বাইবলনা ৱাহংসিগী পাওখুম মসিদা পীরি মাত্থি ৬:৯, ১০ অমসুং দানিয়েল ২:৪৪.