Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

যেহোবাগী শাক্ষীশিং

মৈতৈলোন্

ঈশ্বরদগী লাকপা নুংঙাইবা পাউ!

ঈশ্ববদগী লাকপা নুংঙাইবা পাউ অদু করিনো? ঐখোয়না মসি করিগী থাজবা য়ারিবনো? বাইবলগা মরী লৈনবা ৱাহংশিংগী পাওখুম লাইরিক মচা অসিদা পী।

লাইরিক মচা অসিনা অদোম্বু করম্না কান্নহনগনি

লাইরিক মচা অসিনা ঈশ্বরগী ৱাহৈ, বাইবলদগী হকথেংননা তমজবা ফংহনবদা মতেং পাংগনি। পীরম্বা শাস্ত্র অমা অদোমগী বাইবল শীজিন্নদুনা করম্না থিগদগে হায়বদু য়েংবিয়ু।

নুংঙাইবা পাউ অদু করিনো?

ঈশ্বরদগী লাকপা পাউ হায়বসি করিনো হায়বদু তম্মু, মসি করিগীদমক থুনা খঙহৌবা দরকার ওইরিবনো, অদু ওইরবদি নহাক করি তৌগদগে।

ঈশ্বর কনানো?

ঈশ্ববগী মমিং অমা লৈবরা অমসুং মহাক্না ঐখোয়গীদমক খনবীবরা?

নুংঙাইবা পাউ অসি তশেংনা ঈশ্বরদগীরা?

বাইবলগী পাউ অসি অচুম্বনি হায়বা ঐখোয়না করম্না খঙগনি?

যীশু খৃষ্ট কনানো?

যীশু করিগী শিখিবনো, থোদোকমল হায়বসি করিনো, অমসুং মহাক হৌজিক করি তৌরিবগে হায়বদু খঙবিয়ু।

ঈশ্বরনা পৃথিবী শেমখিবগী পান্দম করিনো?

ঈশ্বরনা পৃথিবী করিগী শেমখিবনো, অৱা-অনা কৈদৌঙৈ লোইগনি, অমসুং পৃথিবী অমসুং মদুদা লৈগদবা মখোয়শিংগী তুংগী করি আশা লৈবগে হায়বদু বাইবলনা তাকই।

শিখ্রবশিংগীদমক করি আশা লৈবগে?

ঐখোয়না শিবা মতমদা করি ওইবগে? ঐখোয়না নুংশিজবা শিখ্রবা মীওইশিংবু অমুক হন্না উন্নখিগদ্রা?

ঈশ্বরগী নিংথৌলৈবাক করিনো?

ঈশ্বরগী নিংথৌলৈবাক্কী নিংথৌ অদু কনানো, অমসুং নিংথৌলৈবাক অদুনা করি তৌগদৌরি?

ঈশ্বরনা করিগীদমক ফত্তবা অমসুং অৱা-অনা লৈবা য়াহল্লিবনো?

ফত্তবা করম্না হৌরকখিবগে, অমসুং করিগী ঈশ্বরনা মসি মখা তানা লৈবা য়াহল্লিবনো? অৱা-অনাগী অরোয়বা অমা লৈগদ্রা?

অদোমগী ইমুং করম্না নুংঙাইনা লৈবা য়াগনি?

যেহোবা, নুংঙাইবা ঈশ্বর, ইমুংশিংবু নুংঙাইনা লৈহনবা পাম্মী। মপুরোইবশিং, লোয়নবীশিং, মপা-মমাশিং অমসুং মচাশিংগী ওইবা বাইবলদা য়াওরিবা পাউতাকশিং থিবিয়ু।

অদোম্না অচুম্বা লাইনীং-লাইশোল করম্না খঙবা ঙমগদগে?

অচুম্বা ধর্ম্ম অমখক্তা লৈবরা? অচুম্বা লাইনীং-লাইশোলবু মশক তাকপা ৱাফম মঙা খন্নরগা য়েংসি।

বাইবলগী নিয়মশিংনা ঐখোয়বু করম্না কান্নহনগনি?

করিগীদমক ঐখোয়বু লমজীং-লমতাকপীবা দরকার ওইরিবনো হায়বদু যীশুনা তাকলম্মী অমসুং খ্বাইদগী মরুওইবা নিয়ম অনীসু খঙহল্লম্মী।

অদোম্না ঈশ্বরদা করম্না নকশীনজবা য়াগনি?

ঈশ্বরনা হায়জবা খুদিংমক তাবীবরা, করম্না ঐখোয়না হায়জগনি, অমসুং ঈশ্বরদা নকশীনজনবা অতৈ করি তৌগদগে হায়বদু খঙদোকপীয়ু।

লৈরিবা ধর্ম্মশিং অসিদা করি থোক্লগদগে?

মীপুম খুদিংমক্না অমত্তা ওইনা অশেংবা ঈশ্বর খক্তবু নীংজবা মতম অমা লাক্কদরা?

ঈশ্বরগী ওইবা সংস্থান অমা লৈরিবা করিগীনো?

অচুম্বা খৃস্টানশিংনা করিগী অমসুং কমদৌনা কাঙলুপ ওইনা শেম্লীবনো হায়বদু বাইবলনা হায়।

অদোম্না যেহোবাগী মরমদা লেপ্তনা তমগদৌরিবা করিগীনো?

অদোম্না ঈশ্বর অমসুং মহাক্কী ৱাহৈ খঙবনা অতোপ্পদা করি কান্নবা পীগনি? অদোম্না ঈশ্বরগা করম্বা অচেৎপা মরী থম্বা য়াগদগে?