Skip to content

Skip to secondary menu

যেহোবাগী সাক্ষীশিং

মৈতৈলোন্

অশিবনা তশেংনমক হিংগৎপা ঙমগদ্রা?

অশিবনা তশেংনমক হিংগৎপা ঙমগদ্রা?

নহাকনা হায়গদ্রা . . .

  • ঙমগনি?

  • ঙমলোই?

  • ঙমবসু য়াই?

 বাইবলনা করি হায়রি

“ঈশ্বরনা . . . হিঙ্গৎহনগনি।” —পাখোনচৎপশিংগী থবক ২৪:১৫, অশেংবা বাইবল।

মসি থাজবনা নহাক্কীদমক করি কান্নগনি

নুংশিজবা অমা শিবা মতমদা পুকনিং থেমজিন্নিংঙাই ওইবা।—২ কোরিন্থীয়া ১:৩, ৪.

অশিবা নংগনি হায়বদুনা অকিবা পোকহন্দবা। —হিব্রু ২:১৫.

শিখ্রবশিংগা অমুক হন্না পুনবা ফংগনি হায়বগী অশেংবা আশা।—যোহান ৫:২৮, ২৯.

 বাইবলনা হায়রিবসি ঐখোয়না তশেংনমক থাজবা য়াব্রা?

য়াই, য়ামদ্রবদা মরম অহুমদা য়ুমফম ওইরগা:

  • ঈশ্বরদি পুন্সি শেমবিবা মপুনি। বাইবলনা হায় মদুদি যেহোবা ঈশ্বরনা “মী খুদিংদা থৱায়, নুংশাস্বর অমসুং পোৎ পূম্নমক পীবি।” (পাখোনচৎপশিংগী থবক ১৭:২৪, ২৫; থাগৎ ঈশৈ ৩৬:৯) অহিংবা জিব পুমনমকপু পুন্সি পিবিবা মহাকনা শিখ্রবা কনাগুম্বা অমবুসু হিংগৎহনবা শোয়দনা ঙমগনি।

  • মমাংঙৈদা ঈশ্বরনা শিখ্রবা মীশিংবু হিংগৎহনবিখি। অঙাং, অহন, নুপা-নুপী পুন্না মখোয় নিপান হিংগৎহনখিবগী থৌদোকশিং বাইবলদা য়াওরি। খরা অমদি হেক শিখিবগা ইকুই কুইদনা হিংগৎহনবিখি অদুবু অমখকতি নুমিৎ মরিনি মোংফমদা ফুমলুরবা মতুংদা হিংগৎহনবিখি।—যোহান ১১:৩৯-৪৪.

  • ঈশ্বরনা মদু অমুক হন্না পাঙথোকপা পাম্মী। শিবা হায়বসি যেহোবানা পামদে। মহাকনা মসিবু য়েকনবা অমগুমনা উই। (১ কোরিন্থীয়া ১৫:২৬) হিংগৎহনবগী থবকনা অশিবা হায়বদু লৌথোকপীদুনা য়েকনবদুবু মায়থিবা পিবা মহাকনা “পামজগনি।” মহাকনা নিংশিংলিবা মখোয়শিংদু অমুকহন্না হিঙগৎহনবিবা অমসুং মখোয়না পৃথিবীদা হিংদুনা লৈবদু উবা মহাকনা পাম্মী।—যোব ১৪:১৪, ১৫.

 খনথবা য়াবা ৱাফম

ঐখোয় করিগীদমক অহল ওইরকপা অমসুং শিবা নাইরিবনো?

বাইবলনা ৱাহংসিগী পাওখুম মসিদা পীরি মৈহৌরোন ৩:১৭-১৯ অমসুং রোমীয় ৫:১২.