«Христиан үйлчлэл»-д Еховагийн Гэрчүүдийн явуулдаг дараах цуглааны талаарх мэдээлэл бий: Библи судлалын цуглаан, Дэлгэрүүлэгчийн сургууль, Үйлчлэх цуглаан.

Жич: Хэвлэгдсэн хувилбар дахь зарим өгүүлэл цахим хувилбарынхаас өөр байж болох юм.