Арын тоо нь тухайн өгүүлэл аль дугаарт гарсныг зааж байна

СУДЛАХ ӨГҮҮЛЭЛ