Skip to content

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

«Харуулын цамхаг», «Сэрцгээ!» сэтгүүл

Библид үндэслэсэн сэтгүүлийг, дохионы хэл оруулаад 200 гаруй хэлээр татах боломжтой. «Харуулын цамхаг» сэтгүүл нь дэлхий дахинд болж буй үйл явдлын учир холбогдлыг Библийн зөгнөлд үндэслэн тайлбарладаг. Мөн Бурхны Хаанчлалын тухай сайн мэдээ хүргэж, хүмүүсийг тайвшруулдаг. Түүнчлэн, Есүс Христэд итгэх итгэлийг батжуулдаг. «Сэрцгээ!» сэтгүүл нь өнөөгийн олон бэрхшээлийг яаж даван туулахыг зааж, амар амгалан шинэ ертөнцийг бий болгохоо амласан Бүтээгчид итгэх итгэлийг төрүүлдэг.

Цэсээс хэлээ сонгоод Хайх гэснийг дараарай. Сонгосон хэлээрх сэтгүүлийг олон форматаар үзэх боломжтой.

 

ХАРУУЛАХ
Эгнүүлж
Жагсааж

СЭРЦГЭЭ!

СЭРЦГЭЭ!

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН)

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН)

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН)

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН)

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН)

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН)

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН)

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН)

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН)