Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

2017 бүсийн чуулганы хөтөлбөр

Бямба

Бямба

«Итгэл найдвартайдаа баярла. Зовлон зүдгүүр тохиоход тэвчээртэй бай» (РОМ 12:12)

ҮДЭЭС ӨМНӨ

 • 9:20 Хөгжим (видео)

 • 9:30 38-р дуу, залбирал

 • 9:40 ЦУВРАЛ ИЛТГЭЛ: Ехова «тэвчээртэй байхад ... тусалдаг, тайвшруулдаг»

  • Сул дорой, сэтгэлээр унасан хүмүүст (Ром 15:4, 5; 1 Тесалоник 5:14; 1 Петр 5:7–10)

  • Эд материалын гачигдалтай хүмүүст (1 Тимот 6:18)

  • «Эцэггүй хүмүүст» (Дуулал 82:3)

  • Өндөр настай хүмүүст (Левит 19:32)

 • 10:50 4-р дуу, зарлал

 • 11:00 ЦУВРАЛ ИЛТГЭЛ: Бат бөх айл гэрийг босгогтун

  • «Байгаа юмандаа сэтгэл хангалуун» байгаарай (Еврей 13:5; Дуулал 127:1, 2)

  • Үр хүүхдээ «бузар муугаас» хамгаалаарай (Ром 16:19; Дуулал 127:3)

  • Хүүхдээ «явах ёстой замаар» явахад сургаарай (Сургаалт үгс 22:3, 6; Дуулал 127:4, 5)

 • 11:45 БАПТИСМ: Айдаст бүү автагтун (1 Петр 3:6, 12, 14)

 • 12:15 139-р дуу, завсарлага

 ҮДЭЭС ХОЙШ

 • 13:35 Хөгжим (видео)

 • 13:45 43-р дуу

 • 13:50 ЦУВРАЛ ИЛТГЭЛ: «Тэвчсэн хүмүүсийг» дуурайгаарай

  • Иосеф (Эхлэл 37:23–28; 39:17–20; Яаков 5:11)

  • Иов (Иов 10:12; 30:9, 10)

  • Иефтагийн охин (Шүүгчид 11:36–40)

  • Иеремиа (Иеремиа 1:8, 9)

 • 14:35 КИНО: Лотын эхнэрийг санагтун—2-р анги (Лук 17:28–33)

 • 15:05 28-р дуу, зарлал

 • 15:15 ЦУВРАЛ ИЛТГЭЛ: Бурхны бүтээлээс суралцаж тэсвэр хатуужилтай байгтун

  • Тэмээ (Юуда 20)

  • Уулын мод (Колосай 2:6, 7; 1 Петр 5:9, 10)

  • Эрвээхий (2 Коринт 4:16)

  • Умардын хараалай (1 Коринт 13:7)

  • Хавтгаалж (Еврей 10:39)

  • Хуайс мод (Эфэс 6:13)

 • 16:15 Охид хөвгүүд ээ, та нарын тэвчээр Еховаг баярлуулна! (Сургаалт үгс 27:11)

 • 16:50 11-р дуу, залбирал