Библи бол «мэхэлдэггүй» «Бурхны үг» юм (1 Тесалоник 2:13; Тит 1:2). Библи үнэхээр Бурхны бичүүлсэн ном уу? Эсвэл үлгэр домгийн ном уу?