Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Библи юун тухай өгүүлдэг вэ?

Библид гол нь юун тухай өгүүлдэг вэ?

Библийг судлах хэрэгтэйн учир юу вэ?

Дэлхийд хамгийн өргөн тархсан Библи хэмээх номд чухам юун тухай байдгийг мэдэж аваарай.

1-р Хэсэг

Бурхан хүмүүст диваажин өгсөн нь

Хүмүүсийг хэрхэн бүтээсэн талаар Библи юу хэлдэг вэ? Бурхан анхны хосод ямар тушаал өгсөн бэ?

2-р Хэсэг

Диваажингаа алдсан нь

Бурхан самуун дэгдээсэн Адам Евад хийсэн хэргийнх нь төлөө ял оноохдоо ямар найдварын үндсийг тавьсан бэ?

3-р Хэсэг

Усан галавыг эсэн мэнд давсан нь

Ёс бус явдал дэлхий даяар хэрхэн тархсан бэ? Ноа Бурханд үнэнч гэдгээ хэрхэн баталсан бэ?

4-р Хэсэг

Бурхан Абрахамтай гэрээ байгуулсан нь

Абрахам яагаад Канаан нутаг руу нүүсэн бэ? Ехова Абрахамтай ямар гэрээ байгуулсан бэ?

5-р Хэсэг

Бурхан Абрахамын гэр бүлийг ивээсэн нь

Бурхны хэлснээр Абрахам хүүгээ тахил болгон өргөхийг завдхад Ехова хэрхэн болиулсан бэ? Иаков нас барахынхаа өмнө юу гэж зөгнөсөн бэ?

6-р Хэсэг

Гуйвшгүй үнэнч Иов

Еховаг хэмжээгүй эрх мэдлээ зөвтгөхөд оюун ухаант бүтээлүүд хувь нэмэр оруулж болохыг «Иов» ном хэрхэн харуулдаг вэ?

7-р Хэсэг

Бурхан израильчуудыг чөлөөлсөн нь

Бурхан израильчуудыг Египетийн боолчлолоос чөлөөлөхдөө Мосед ямар даалгавар өгсөн бэ? Дээгүүр өнгөрөх баяр тэмдэглэдэг болсны учир юу вэ?

8-р Хэсэг

Израилийн ард түмэн Канаан нутаг руу орсон нь

Израилчууд Канаан нутаг руу орход, Ехова Рахабын гэр бүлийг Иерихо хотод өршөөн хэлтрүүлсний учир юу вэ?

9-р Хэсэг

Израильчууд хаантай болохыг хүссэн нь

Израильчууд хаантай болохыг хүсэхэд Ехова Саулыг сонгожээ. Ехова Саулын оронд Давидыг хаан болгосон нь ямар учиртай вэ?

10-р Хэсэг

Мэргэн хаан Соломон

Соломоны мэргэн ухаан юунаас харагддаг вэ? Соломон Еховагаас холдсоны балаг юу байсан бэ?

11-р Хэсэг

IБурхны бичүүлсэн дуу тайвшруулж, сургамжилдаг

Бурхан өөрт нь хайртай хүмүүст тусалж, тэднийг тайвшруулдаг гэдгийг хэддүгээр дууллаас мэдэж болох вэ? Соломон хаан «Соломоны дуун» номдоо юуны тухай илэн далангүй өгүүлдэг бэ?

12-р Хэсэг

Амьдралд хэрэгтэй Бурхны мэргэн ухаан

«Сургаалт үгс», «Номлогчийн үгс» номонд байдаг, Бурхны онгод оруулан бичүүлсэн зөвлөгөө найдвартай удирдлага, Бурханд найдах үндэс болдгийн учрыг мэдэж аваарай.

13-р Хэсэг

Сайн, муу хаад

Ямар учраас Израиль хоёр хаант улсад хуваагдсан бэ?

14-р Хэсэг

Бурхан зөнчдөөрөө дамжуулан ярьсан нь

Бурхны зөнчид ямар мэдээ хүргэдэг байсан бэ? Бурхны зөнчдийн хүргэж байсан мэдээнээс дөрвөн чухал сэдвийг авч үзээрэй.

15-р Хэсэг

Цөллөгт байсан зөнч ирээдүйн үйл явдлыг үзсэн нь

Даниел Бурхны Хаанчлал болон Мессиагийн тухай юу мэдсэн бэ?

16-р Хэсэг

Мессиа ирсэн нь

Есүсийг Мессиа мөн гэдгийг тэнгэр элч хэрхэн баталсан бэ? Ехова Хүүгийнхээ Мессиа мөн гэдгийг өөрөө хэрхэн баталсан бэ?

17-р Хэсэг

Есүс Бурхны Хаанчлалын тухай заасан нь

Есүсийн дэлгэрүүлэх ажлын гол сэдэв юу байсан бэ? Есүс хайрын үүднээс, шударга захирна гэдгээ ямар аргаар харуулсан бэ?

18-р Хэсэг

Есүс гайхамшиг үйлдсэн нь

Үйлдсэн гайхамшгаас нь Есүсийн эрх мэдэл, хүч чадал, ирээдүйд хүмүүсийг хэрхэн захирах талаар юу мэдэж болох вэ?

19-р Хэсэг

Есүс ирээдүйг зөгнөсөн нь

Есүсийн хэлсэн шинж тэмдэг ямар утгатай вэ?

20-р Хэсэг

Есүс Христ алагдсан нь

Есүс дайсанд баригдаж шонд хадуулахаасаа өмнө ямар шинэ арга хэмжээ зохиосон бэ?

21-р Хэсэг

Есүс амилсан нь

Бурхан Есүсийг амилсныг шавь нар нь яаж мэдсэн бэ?

22-р Хэсэг

Элч нар айж хулчийлгүй дэлгэрүүлсэн нь

Пентекостын өдөр юу болсон бэ? Есүсийн шавь нарыг дэлгэрүүлснээс болж дайснууд нь яасан бэ?

23-р Хэсэг

Сайн мэдээ түгэн дэлгэрсэн нь

Паулыг Лустр хотод нэг эрэгтэйг эдгээсний дараа юу болсон бэ? Паулыг Ром орох замд юу тохиолдсон бэ?

24-р Хэсэг

Паул хурлуудад захидал бичсэн нь

Паул хурлын үйл ажиллагааны талаар ямар заавар өгсөн бэ? Амалсан үрийн талаар тэрээр юу гэж хэлсэн бэ?

26-р Хэсэг

Итгэл, биеэ авч явах байдал, хайрын талаар өгсөн зөвлөгөө

Христиан хүн итгэлээ хэрхэн баталж болох вэ? Бурханд үнэхээр хайртайгаа яаж харуулах вэ?

26-р Хэсэг

Дэлхий диваажин болно!

Библи юу өгүүлдгийг Илчлэлт ном хэрхэн тайлдаг вэ?

Агуулга

Есүс бол Мессиа, дэлхийг диваажин болгох нэгэн гэдгийг Ехова хэрхэн аажмаар илчилсэн бэ?