1 БУРХНЫ ХААНЧЛАЛ БОЛ ОРШИН БАЙДАГ ЗАСГИЙН ГАЗАР

«Таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэл тань тэнгэрт шигээ газар дээр биелэгдэх болтугай» (Матай 6:9–13).

Бурхны Хаанчлал гэж юу вэ?

 • Илчлэлт 11:15

  Бурхны Хаанчлал буюу засгийн газар тэнгэрээс дэлхийг захирна.

 • 1 Тимот 6:15

  Есүс бол Бурхны Хаанчлалын Хаан юм.

 • Илчлэлт 14:1, 4

  144 000 хүн Есүстэй хамт тэнгэрээс захирна.

 • Еврей 4:15; 5:8

  Есүс болон 144 000 хүн бидний сэтгэлийг ойлгодог, бидэнд ямар зовлон тулгардгийг мэддэг.

2 ЕСҮС ХАМГИЙН САЙН ЗАХИРАГЧ БАЙНА

«Гагцхүү үнэн зөвөөр ядуусыг шүүнэ» (Исаиа 11:4).

Ямар учраас Есүс Хаанчлалын Хаан байхад хамгийн сайн тохирдог вэ?

 • 1 Тимот 6:16

  Эрх мэдэлтэй ямар ч хүн эцэстээ үхдэг. Харин Есүс хэзээ ч үхэхгүй. Бидний төлөө Есүсийн хийх сайн үйлс үүрдийн ач тустай.

 • Исаиа 11:2–4

  Есүс эрх мэдэлтэй ямар ч хүнээс илүү их юм хийж чадна. Эрх мэдэлтэй бүх хүнээс илүү хүчтэй. Есүс шударга бөгөөд өрөвч сэтгэлтэй.

3 БУРХНЫ ХААНЧЛАЛ БУРХНЫ ХҮСЭЛ ТААЛЛЫГ БИЕЛҮҮЛНЭ

«Хэзээ ч усташгүй нэг хаанчлалыг тэнгэрийн Бурхан байгуулна» (Даниел 2:44).

Хаанчлал юу хийсэн бэ? Ирээдүйд юу хийх вэ?

 • Илчлэлт 12:7–12

  Есүс 1914 онд Хаан болоод Сатаныг тэнгэрээс дэлхий рүү хаясан. Тийм учраас дэлхий даяар зовлон бэрхшээл их болсон.

 • Номлогчийн үгс 8:9; Илчлэлт 16:16

  Бурхны Хаанчлал харгис, шударга бус хүний засгийн газрыг бүгдийг нь Хармагедоноор устгана.

 • Дуулал 37:10

  Муу юм хийдэг хүмүүс устгагдана.

 • Илчлэлт 22:1–3

  Бурхны Хаанчлал дэлхийг захирахад нэг ч хүн өвдөхгүй, үхэхгүй. Бүх хүн Бурхны нэрийг алдаршуулна.