Skip to content

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

3. Хүн төрөлхтний талаарх Бурхны санаа зорилго юу вэ?

3. Хүн төрөлхтний талаарх Бурхны санаа зорилго юу вэ?

1 БУРХАН ХҮНИЙГ БҮТЭЭСНИЙ ЗОРИЛГО

«Зөв шударга хүн газар нутгийг өвлөж, түүнд мөнхөд оршин суух болно» (Дуулал 37:29).

Хүн төрөлхтний талаарх Бурхны санаа зорилго юу вэ?

 • Эхлэл 1:28

  Хүмүүс дэлхийг диваажин болгож, амьтдыг арчлан маллаасай гэж Бурхан хүсэж байсан.

 • Исаиа 46:9–11; 55:11

  Бурхан санаж зорьсноо биелүүлнэ. Бурханд юу ч саад болохгүй.

2 АМЬДРАЛ ХҮНД БАЙГААГИЙН УЧИР

«Бүх ертөнц нь муу нэгний дотор байдаг» (1 Иохан 5:19).

Ертөнцийг хэн захирдаг вэ?

 • Иохан 12:31

  Есүс Сатаныг ертөнцийн захирагч гэсэн.

 • Иаков 1:13–15

  Сатан бусдын юманд шунасан.

 • Эхлэл 2:17; 3:1–6

  Сатан Еваг мэхэлсэн. Адам Ева хоёр Бурханд дуулгаваргүй загнаж, хожим хоёулаа үхсэн.

 • Ром 3:23; 5:12

  Бид Адамаас болж нүгэлтэй болсон учир үхдэг.

 • 2 Коринт 4:3, 4

  Сатан хүмүүсийг мэхэлдэг.

3 БУРХНЫ ХААНЧЛАЛ БЭРХШЭЭЛИЙГ АРИЛГАНА

«Таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэл тань тэнгэрт шигээ газар дээр биелэгдэх болтугай» (Матай 6:10).

Ехова юу хийх вэ?

 • Даниел 2:44

  Бурхны засгийн газар ертөнцийн бүх засгийн газрыг хална.

 • Илчлэлт 16:14–16

  Бурхан өнөөгийн хорон муу ертөнцийг Хармагедоноор устгана.

 • Исаиа 9:6, 7

  Ехова тэнгэрийн засгийн газрынхаа Хаанаар Есүсийг сонгосон. Есүс дэлхийг захирна.

4 БУРХНЫ ХААНЧЛАЛ ДЭЛХИЙГ ДИВААЖИН БОЛГОНО

«Та мутраа дэлгэн, бүх амьтны хүслийг хангадаг юм» (Дуулал 145:16).

Бурхны Хаанчлал бидний төлөө юу хийх вэ?

 • Дуулал 46:9

  Дайн, гэмт хэрэг, хүчирхийлэл гарахгүй.

 • Исаиа 32:18; 65:21, 23, 24

  Шинэ ертөнцөд бүх хүн сайхан гэр оронтой болж, амар тайван амьдарна.

 • Дуулал 72:16

  Хоол хүнс элбэг байна.

 • Исаиа 11:6–9

  Хүн амьтад бие биедээ аюул учруулахгүй.

 • Исаиа 33:24; Үйлс 24:15

  Нэг ч хүн өвдөхгүй. Нас барсан хүн амилна.