Skip to content

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

19. Еховатай дотно байгаарай

19. Еховатай дотно байгаарай

1 ЕХОВА ТАНД ХАЙРТАЙ

«Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц Хүүгээ өгсөн. Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй, харин мөнх амьтай болох юм» (Иохан 3:16).

Таныг хайрладгаа Бурхан хэрхэн харуулдаг вэ?

 • Дуулал 91:2

  Ехова бол бидний хоргодох газар. Зовлонгоос маань аврах чадалтай.

 • Дуулал 37:29

  Сайхан ирээдүйн найдвар өгсөн.

 • 1 Тимот 6:12, 19

  Төгс орчинд мөнх амьдруулна. Диваажинд амар тайван, баяр жаргалтай амьдарч, цоо эрүүл болно.

2 ӨӨРИЙГ НЬ ХАЙРЛААСАЙ ГЭЖ ЕХОВА ХҮСДЭГ

«Чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн Бурхан Эзэнээ хайрла» (Матай 22:37)

Бурхны хайрыг хэрхэн хариулах вэ?

 • Лук 17:12–17

  Таны төлөө хийсэн бүхэнд нь талархаж яваарай.

 • Матай 7:16–20

  Өдөр бүр Бурхны хүслийг биелүүлж хайртайгаа батлаарай.

 • 1 Иохан 5:3

  Бурхны тушаалыг биелүүлээрэй.

 • 1 Тимот 6:18

  Бусдад сайн юм хийхийг хичээгээрэй.

3 ЕХОВАГ ХАЙРЛАХ ХАЙРАА БҮҮ БӨХӨӨГӨӨРЭЙ

«Бурханы хайран дотор өөрсдийгөө сахь» (Иуда 21)

Еховатай дотно байхад юу тустай вэ?

 • 1 Тесалоник 5:17

  Тогтмол залбираарай.

 • Матай 28:19, 20; 2 Тимот 4:2

  Бурхны Хаанчлалын талаар хүмүүст ярихын тулд чадах бүхнээ хийгээрэй.

 • Сургаалт үгс 2:1–5

  Еховаг тасралтгүй таньж мэдээрэй.

 • Еврей 10:24, 25

  Цуглаанд тогтмол очоорой. Итгэл нэгтнүүд тань Еховатай улам дотно болоход тусална.