Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Библиэс юу мэдэж авах вэ?» номны дүгнэлт

17. Бурханд залбирах нь завшаан

17. Бурханд залбирах нь завшаан

1 ЕХОВА ЗАЛБИРЛЫГ МААНЬ СОНСОХ ДУРТАЙ

«ЭЗЭН Өөрийг нь дуудагч бүхэнд, Өөрийг нь үнэнээр дуудагч бүхэнд ойр байдаг» (Дуулал 145:18).

Еховад залбирлаа сонсгоё гэвэл яах хэрэгтэй вэ?

 • Еврей 11:6

  Бурханд итгэх ёстой.

 • Дуулал 138:6

  Даруу байж, Бурхныг хүндэтгэх ёстой.

 • Иаков 2:26

  Залбирсныхаа дагуу байх хэрэгтэй.

 • Матай 6:7, 8

  Үнэн сэтгэлээсээ залбирах ёстой. Нэг л хэвийн улиг болсон зүйл хэлэхээс зайлсхийх хэрэгтэй.

 • Исаиа 1:15

  Бурхны таалалд нийцүүлж амьдрах ёстой.

2 АНХААРАХ ЁСТОЙ БУСАД ЗҮЙЛ

 • Хэнд залбирах ёстой вэ?

  Матай 6:9; Иохан 14:6

 • Залбирахдаа заавал зогсох юм уу сөхрөх ёстой юу?

  Шастирын дээд 17:16; Нехемиа 8:5, 6; Даниел 6:10; Марк 11:25

 • Дотроо залбирахад Ехова сонсдог уу?

  Нехемиа 2:1–6

 • Хэр удаан залбирч болох вэ?

  1 Самуел 1:12, 15; Лук 20:46, 47

 • Өдөрт хэдэн удаа залбирах ёстой вэ?

  Ром 12:12; 1 Тесалоник 5:17

 • Залбирлын эцэст яагаад «амен» гэж хэлдэг вэ?

  Шастирын дээд 16:36; 1 Коринт 14:16

3 ЮУНЫ ТУХАЙ ЗАЛБИРЧ БОЛОХ ВЭ?

«Бид Түүний хүслийн дагуу юуг ч гуйсан, Тэр биднийг сонсдог» (1 Иохан 5:14).

Юуны тухай залбирч болох вэ?

 • Матай 6:9, 10

  Еховагийн хүсэл таалал биелээсэй гэж залбирах

 • Шастирын дээд 29:10–13

  Талархаж залбирах

 • Матай 6:11–13

  Хэрэгцээ шаардлага, сэтгэл зовоож байгаа зүйлийн талаар залбирах

 • Лук 11:13

  Ариун сүнс гуйж залбирах

 • Иаков 1:5

  Зөв шийдвэр гаргахын тулд мэргэн ухаан гуйж залбирах

 • Филиппой 4:13

  Тэвчих хүч гуйж залбирах

 • Ефес 1:3, 7

  Нүглээ уучлуулах гэж залбирах

 • Үйлс 12:5

  Бусдын төлөө залбирах

4 ЕХОВА БИДНИЙ ЗАЛБИРАЛД ХАРИУЛДАГ

«Залбирлыг сонсдог Нэгэн, Тан уруу бүх хүн ирдэг» (Дуулал 65:2).

Ехова бидний залбиралд хэрхэн хариулдаг вэ?

 • Сургаалт үгс 12:25; Илчлэлт 14:6

  Тэнгэр элч юм уу хүмүүсээр бидэнд туслуулдаг.

 • 2 Коринт 4:7

  Бурхан ариун сүнсээрээ тусалдаг.

 • Филиппой 4:6, 7, 13

  Бэрхшээлийг давах хүч болон амар тайвныг өгдөг.

 • Галат 6:1; 2 Тимот 3:16, 17

  Библи болон хурлаар дамжуулж мэргэн ухаантай болгодог.