Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Домофоноор дэлгэрүүлж байгаа нь, Австрийн Венад

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН АМЬДРАЛ, ҮЙЛ ХЭРЭГ—ЦУГЛААНААР ҮЗЭХ МАТЕРИАЛ 2016 оны 8 сар 

Оршил үгийн жишээ

«Харуулын цамхаг» сэтгүүл, «Бурханд дуулгавартай байж мөнх амьдрагтун» товхимол. Жишээ ашиглан оршил үг зохиогоорой.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Хамгийн Дээд Нэгний халхавчинд байгтун

Еховагийн «халхавч» гэж юу вэ? Хэрхэн хамгаалдаг вэ? (Дуулал 91)

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Илүү чадварлаг дэлгэрүүлэх нь—Бурханд өөрийгөө зориулж, баптисм хүртэхэд нь суралцагчдаа туслах

Ийм зорилго тавих нь яагаад чухал бэ? Зорилгодоо хүрэхэд нь суралцагчдаа хэрхэн туслах вэ?

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Өтөл насанд амжилт гаргах нь

Өтөл насанд ч амжилт гаргаж, сүнслэг үр жимс ургуулж болдгийг Дуулал 92 онцолдог.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Тоос шороо гэдгийг маань Ехова санадаг

Дуулал 103-т Давид Еховагийн өршөөл нигүүлсэл хэчнээн агууг зүйрлэл ашиглан тайлбарласан.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Еховад талархагтун

Еховад үргэлж талархах ёстойг Дуулал106 бидэнд сануулдаг.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Би Еховад юугаар хариулах вэ?

Дуулалч Еховад талархсанаа хэрхэн илэрхийлсэн бэ? (Дуулал 116)

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Үнэнийг заагтун

Оршил үгийн шинэ жишээ ашиглан Библийн үнэнийг хүмүүст мэдүүлцгээе.

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

10-р сард «Харуулын цамхаг» сэтгүүл тараах тусгай аян

«Харуулын цамхаг» сэтгүүлийн энэ дугаарт Бурхан биднийг хэрхэн тайвшруулдаг тухай өгүүлнэ.