БИБЛИЙН ЗҮЙЛ

ЗӨГНӨЛ

БИЕЛЭЛ

Дуулал 22:1

Бурханд хаягдсан юм шиг болно

Матай 27:46; Марк 15:34

Дуулал 22:7, 8

Шонд хадсан байхад нь элэглэн дооглоно

Матай 27:39–43

Дуулал 22:16

Шонд хадуулна

Матай 27:31; Марк 15:25; Иохан 20:25

Дуулал 22:18

Хувцасных нь төлөө шодно

Матай 27:35

Дуулал 22:22

Еховагийн нэрийг манлайлан тунхаглана

Иохан 17:6