Есүс зааж сургах аргыг гаргууд эзэмшсэн, үнэнийг зоригтой гэрчилдэг байсан. Түүнийг нь бид хэрхэн дуурайх вэ?

Маттай 21:23-46, 22:15-46-д үндэслэв