Skip to content

Skip to secondary menu

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Танай пастор цалин авдаг уу?

Танай пастор цалин авдаг уу?

Еховагийн Гэрчүүд I зууны христиануудыг дууриадаг учир тэдний дунд онцгой эрх мэдэлтэй пастор байдаггүй. Баптисм хүртсэн бүх гишүүн нь дэлгэрүүлж, заах ажилд оролцдог. Гэрчүүдийн нэг хурал 100 орчим гишүүнтэй. Итгэл үнэмшилдээ тууштай, туршлагатай эрчүүд «ахлагчдаар» үйлчилдэг (Тит 1:5). Тэд хийсэн ажлынхаа төлөө цалин авдаггүй.