Skip to content

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

Та нар өөрсдийгөө л аврагдана гэж боддог уу?

Та нар өөрсдийгөө л аврагдана гэж боддог уу?

Үгүй. Өнгөрсөн зуунуудад амьдарч байсан, Еховагийн Гэрч байгаагүй олон сая хүн аврагдах боломжтой. Бурхны амласан шинэ ертөнцөд «зөвт ба хилэнцэт хүмүүсийн хэн хэн нь амилна» гэж Библид бичсэн байдаг (Үйлс 24:15). Түүнээс гадна, одоо амьд байгаа олон хүн Бурханд үйлчилдэг болж, аврагдана. Хэн аврагдах, аврагдахгүйг шүүх эрх бидэнд байхгүй. Харин Есүс тийм эрхтэй (Иохан 5:22, 27).