Skip to content

Skip to secondary menu

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Та нар яагаад айлаар явдаг вэ?

Та нар яагаад айлаар явдаг вэ?

Есүс дагалдагчдадаа «бүх үндэстнийг дагалдагч болгогтун» гэж хэлсэн (Матай 28:19, 20). Тэрбээр анхны дагалдагчдаа айлууд руу илгээж байсан (Матай 10:7, 11–13). Есүсийг нас барсны дараа ч нэгдүгээр зууны христианууд мэдээгээ «нийтэд ... болон айлаас айлд» тунхаглаж байв (Үйлс 5:42; 20:20). Бид эртний тэр христиануудыг дууриан айлаар дэлгэрүүлдэг. Энэ бол хүмүүсийг олж уулзах хамгийн сайн арга юм.