Гэр бүлийн хичээлээр Библид гардаг үйл явдал, баатрууд, газар орны талаар үзээрэй.