Судлахад зориулсан энэхүү материал нь «Библийн сургаалыг зөв ойлгох нь» номын 4-р бүлэгт үндэслэв.

Есүс зүгээр нэг сайн хүн байгаагүйн учрыг мэдэж аваарай.