Судлахад зориулсан энэхүү материал нь «Библийн сургаалыг зөв ойлгох нь» номын 8-р бүлэгт үндэслэв.

Бурхны Хаанчлал юу хийсэн бэ? Ирээдүйд юу хийх вэ? Библид юу гэж байдгийг мэдэж аваарай.