Шат дараатай, үр бүтээлтэй судлахад туслах Библийн хичээлийн багаж хэрэгсэл.