Skip to content

Jehovah’s Witness Ki

Select language Toabaita

Kwaimanatai, page eri no rofea e aʼi kesi rikia.

E leʼa uria oki thafali i la thafali la page, mado oko arutoʼona tesi tatha la ana si tatha la eki.

Magasin Faalu Ki Bia Teisi Do Laʼu

Rikia magasin ki bia tei si do faalu na kera biʼi alua.

Si do sulia Jehovah’s Witness Ki

Toʹoa laʹu tei si do suli kamiliʹa. Rofe uria i fei na ofu la kamiliʹa ki kai tataʹe mai iei, ade ʹufita fasia oko uʹunu bi kamiliʹa, bia ade ʹufita fasia oko ura too lana Baebol.