Skip to content

Jehovah’s Witness Ki

Select language Toabaita

Wastaoa Bia Awake! Magasin Ki

E talua 150 ṉata la eʼeta kwailiu ki na Baebol magasin kamiliʼa ki e too ania ura daonlodim lana. Wastaoa magasin e uʼunu sulia si do ki ne toʼo i la fanua nei iano ne adea uʼurodoa ki i la Baebol ka mamana. Magasin eri e uʼunu sulia si faʼaroṉoa leʼa sulia Inotoa tha God ne faʼainomarukia imole ki bia ka adomia imole ki ura alu lana fitoʼoa kera ana tha Jesus Christ. Awake! magasin e uʼunu sulia teisi tatha la na kai adomia imole asi maṉa ne tatha i la afetaʼia ki bia ka adomia imole ura manataṉado la ana alaṉaʼia tha God ura toto imole ki sui bana keki too leʼa ma keki too ana enenoa i la fanua faalu.

 

Kwaimanatai, si do eri e a′i si too i la website ana ṉata lamu.

Oki rikia teisi do ki la′u ana ṉata la na′i i la page eri: