Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witness Ki

Select language Toabaita

 LESINA 13

Taa Ni Boʼo Na Ṉa Pioneer?

Taa Ni Boʼo Na Ṉa Pioneer?

Canada

I maana toaa ki

Toʼoa Baebol

Toʼodo talifili nia

Si baʼea eri ṉa “pioneer” e takwe uria ta imole ne fula i totolenaʼo i la ta fanua maka kwaʼia tala uria imole ki keki lae sulia. Tha Jesus e ʼuria ta pioneer sulaʼania tha God e arasi nia mai i fanua nei iano ura raa la ura adomi lana imole ki ma ka kwaʼia tala ura fulatoʼona lana marukia. (Matthew 20:28) I taraʼena mena, imole ki na kera lae i buriana kera falea si maṉa ura toʼo lana Baebol i sana imole ki. (Matthew 28:19, 20) Tei imole ki iada keka ilia si raa eri na mili alaṉia ana pioneer la.

Ṉa pioneer e falea si maṉa oro ura ṉata la sulia si faʼaroṉoa leʼa. Jehovah’s Witness Ki sui boʼo kera uʼunutania si faʼaroṉoa leʼa. Ka una eri mena, tei imole ki iada kera ʼolosia too la kera ki, fasia keki arutoʼona 70 aoa i la teʼefa madami ura ṉata la sulia si faʼaroṉoa leʼa. Mika alaṉi kera ana regular pioneer ki. Tei imole ki kera akwasia raa kera ki ura malefo ma keka ilia bada si raa na kai falea si maṉa ura ili lana si raa eri. Tei imole ki laʼu keka filida ura raa la teisi kula na kwaiatoʼia ura ṉata la sulia Inotoa tha God e tataʼe mai iei. I la teʼefa madami keki arutoʼona 130 aoa mado ka talua. Mika alaṉi kera ana spesol pioneer ki. Pioneer eki kera kelowaneʼa bada, ma keka manataṉado ana tha Jehovah na kai falea si taa na kera atoʼia i la too la kera. (Matthew 6:31-33; 1 Timothy 6:6-8) Tei imole ki laʼu kera arutoʼona 30 mado 50 aoa i la teifa madami ki na kera manatatoʼona keki duʼaa laʼu si maṉa kera i la raa eri ura ṉata la sulia si faʼaroṉoa leʼa. Mika alaṉi kera ana auxiliary pioneer ki.

Liothau la ana tha God bia imole ki ne faʼasukwaia pioneer ki. Malaʼana tha Jesus, mili riki thaitoʼomana imole oro i taraʼena kera atoʼia asia naʼa ura keki thaitoʼomana tha God bia mantaa nia ki. (Mark 6:34) Kamiliʼa mili too ana si thaitoʼomana la ki na kai adomi kera i taraʼena ura fale lana manatatoʼoṉadoa i fada ura si maṉa ne ni u mai. Liothaua na ṉa pioneer ki kera too ania i fana imole ki e faʼasukwai kera ma keka seʼethathala ura fale lana si maṉa ura adomi lana tei imole ki laʼu ura roṉo lana si faʼaroṉoa leʼa sulia tha God. (Matthew 22:39; 1 Thessalonica 2:8) I nunufana si abula la eri, fitoʼoa kera ka sukwai, keka kwaimani leʼa bia tha God, ma keka seʼethathala faʼamaʼu.—Acts 20:35.

  • Oki toʼoloṉaʼi ʼufita boʼo ana ṉa pioneer?

  • Si taa ni boʼo ne faʼasukwaia tei imole ki uria fale lana si maṉa kera ura pioneer la?